Di Corsica Risposu

Di Corsica Riposu, Requiem pour deux regards.À Nicolas Acquaviva, à Nicolas Mancini, ce requiem

1 – Di Corsica Riposu (translated)
2 – Miserere
3 – Notte Tralinta (translated)
4 – Subvenite
5 – Requiem
6 – Kyrie
7 – Dies Irae
8 – Tuba Mirum
9 – Rex Tremendae
10 – Lacrymosa
11 – Figliolu d’ella (translated)
12 – A’Mente
13 – M’aviate dettu (translated)
14 – Meditate
15 – Domine
16 – Nanzu à Sanctus
17 – Sanctus
18 – Pater Noster
19 – Nanzu à Agnus Dei
20 – Agnus Dei
21 – Altrunimu (translated)
22 – Lux Eterna
23 – Libera me
24 – Da cirone (translated)
25 – In Paradisum


1 Di Corsica Risposu

Una leva tira avanti è un’antra li s’affacca
E’ a terra, ella, hè rimanenza sempre.
Si pesa u sole, si ciotta u sole
E’ i so suspiri sò i ribombi senza più fine
Di tanti giri è rigiri di soiu.
Move u ventu à miziornu, trinca u ventu ad’ ambarscia
Eppò volta è torna à piglià e so vie prime.
I fiumi tutti si lampanu in mare
E’ u mare ùn hè rughjulu,
E’ i fiumi sempre battenu a so trifuna.
Di u più anticu si ne scordanu l’omi
E’ ciò chì accadarà ùn lasciarà vistiche
E’ viaghjanu tercane e nebbie à e nebbie intricciate.
Ma dolce hè a luce è dolce hè assai à l’ochji di fidighjà lu sole.
S’ellu invechja cent’anni un omu
Ch’ellu si ne rallegri di tamanta vita
Ma ch’ellu ùn si smintechi di i ghjorni tenebrosi à vene
Chì tuttu ciò chì vinarà ùn sarà cà nebbie annose
A’ nebbie nove ingarmigliate.

Texte : tiré de L’ecclésiaste

1 Di Corsica Risposu

As one generation steps aside, another rises
And the earth remains.
The sun rises, the sun sets and its sighs
Are the repeated echoes of so many turns and returns.
The wind rises in the south, it turns to the north

Then turns back on itself.
All rivers go to the sea
And the sea never overflows,
And the rivers still flow.
Men forget what was
And what will be leaves no trace
The intermingling clouds remain, sovereign majesty.
But the light is soft and contemplating the sun is easy on the eyes

A man may live for a hundred years,
He may enjoy such long life,
But let him not forget the dark days to come

For all that is to come is clouds
And yet more clouds.st.

Text : from the Book of Ecclesiastes

3 Notte Tralinta

A notte tralinta cerca a so strada
Framezu à e mio rime in forse
Ma dunde la manu corse
ùn sò cà ferite di stillarie incerte.

Da chì pattu sò natu è vò
A’ timone estrosu
E’cecu à a funa ?
Vai, veni Veni, vai
Fideghja lu sole Abbada a luna
Forse ti diciaranu chì
Di notte à celente
Ti n’hà da mancà una

Ore attuscate
Da ciochi silenzii
Corbi licenzii
Quand’è vo vi n’andate
Un acellu si stà
Chjuchjulendu in u mio core
A sà ch’ellu deve more
Centu volte hè mortu digià

Hè andatu u tempu
à impachjà si in i libbri

E’di noi hè firmatu
ciò chi un erede pensa

Un andatu, un’erta
Una fiarata intensa
E’nant’à l’allusingà
Una nivaghja, immensa.

E sette sò à sunà
E’s’arremba lu ghjornu
A’e quatrere, lose
D’un vechju aspittà
Quindi si scrive una vita
Si sarà tortu un pinsà ?
Dumane sarà torna
Dumane fù digià

3 My accomplice

My accomplice, the night, seeks its way
Through my rhymes with their suspended doubts
But there where ran the hand,
Only the wounds of uncertain skies sit in state.

Through what strange pact
Am I here?
I, who haunt the wind and
Whom the sun pursues.
Harassed by the demands of being,
I am perhaps just waiting
For the only starry night
That I will truly miss.

You venom, hours
Lying at the bottom of drunken silences,
Lugubrious farewells
Punctuate your departures
A bird is there
It sings in my heart
He knows he will die
He is already a hundred times dead.

Time has got itself mixed up
In books and their beige pages
And there only remains of us
The vernal thought
Of an heir.
A narrow path, a cliff
An immense fire
And on the surface of our illusions
Great snow-falls.

Seven o’clock
And the day persists
On the angles of stones, praise
For a long wait.
Here a life is written
Shipwreck of a thought?
Tomorrow will be again
Tomorrow has already been.

11 Figliolu d’ella

Figliolu d’ella sì figliolu di meiu
Stampu di diccia
Ch’o infattai vindimiendu
L’oriente infucialatu
O tempu beatu !

Figliolu d’ella sì figliolu di meiu
In le bracce d’ogni vuciata
In l’ochji d’ogni aspittera
O tempu di macera !

Figliolu d’ella sì figliolu di meiu
Ragiu tepidognu inciartatu
Da u mo pettu in anda
Frà l’arrivinte di u sole
O tempu di fole !

Figliolu d’ella sì figliolu di meiu
Quandu sgrumbulata si l’ora mene
Da mette in bruma i sonnii ch’omu impitrava
O tempu chì scava !

Figliolu d’ella sì figliolu di meiu
Quand’ellu scaglia Marzu
In boccamanzuli d’erbavinca
O tempu chì trinca !

11 You who are her son

You who are her son
You are also my son
Imprints of happiness that I discover
On hearing your oriental songs
At the hour of the spirit’s rejoicing

You who are her son You are also my son
In the arms of every rumour
Under the gaze of every expectation
At the hour that men build

You who are her son
You are also my son
Ray of tenderness that penetrates me
As I made my way across the sun’s path
At the hour that stories are told

Because you are her son You are also my son
When Saturn, on the look-out, takes away
The dreams we had woven
At the hour that the earth has to be opened

Because you are her son You are still my son
When March, exhausted,
Expires in the opening of a periwinkle
At the hour that time itself gets lost.

13 M’aviate dettu

M’aviate dettu
Chì e vintere vanu à more
In bocca à Diu
M’aviate dettu ch’in ogni addiu
Si pienghje ma si spere

M’aviate dettu
Ùn hè di nimu lu pane
Hè divizia a terra
M’aviate dettu chì ogni guerra
ùn cunnosce lindumane

M’aviate dettu
U tempu n’ùn manca
Quandi a vita và
M’aviate dettu ch’ùn ci hè cantà
Chì dica a to voce stanca

M’aviate dettu
Ma pè chì pace fù
E’ pè chì furtuna ?
M’aviate dettu, andata a luna
À luce sì tù !

13 You told me

You told me
that the winds go and die
In the mouth of God,
You told me that with each goodbye,
One weeps but also hopes.

You told me
that bread belongs to no-one
And that the earth brings forth abundance
You told me that each war
Has no future

You told me
that there is always enough time
In an active life
You told me that the fatigue is nothing
When a voice starts to sing

You told me
Yes, but for what peace,
And for what hope?
You told me that, the moon having gone,
It was you, our great chance!

21 Altrunimu

T’anu cercu le mio lune
In e pende di a notte
Ma ùn anu inciartatu
Cà ghjarghje di sonnii infantimati.
Altrunimu !

Spatanscia u sole appossu à u ghjornu reiu
Mentr’elli vanu i nucenti annant’à e so strade di ritornu prive.
Di u nulla,  sò i guerrieri di u sempre
Colti nant’à l’esistenze sfiatate.
Vita di battaglie
è battaglie di vita !

Mi rode l’esiste
E’vita mi tesse
Ci hè u fussi statu è l’esse
E’luce à mai viste
L’anima mi cotre
Sbarsatu u pientu
O s’o Fussi neve, s’o fussi ventu
E’ombra chì n’ùn s’imbotre.

O notte di i mei
Bocca senz’età
Hè dunque vera chì l’orma toia
In lu nostru fiatu si stà

Mi si paria di cunnosce l’ore di l’ora
Ma s’hè arrivigliatu lu tempu
A’ e muraglie guarce d’un tempiu chì more
E’ sarza à mè
corciu lampu, tintu core !

Eternità paziente chi vindemii
L’omi assuliati è briachi di
Sonnii culor’di tempu
Ascolta :
Fà ti parolla incristata si
Trà u spietatu è noi,
Sullati incarugniti si
In l’aspittà troppu

21 No-one else

My moons have sought you
In the branches of the night
But they only encountered
A rock-slide of fevered dreams.
No-one else!

Leaning on the guilty day, the sun loses strength
While the innocents take to the roads
Of no return.
Born of nothingness, they are timeless warriors,
Riders worn out by their existence.
Life of battles,
Battles of life!

Existence wears me down
And weaves me with life.
What I would have liked to be, what is,
And those glimmers seen once and for ever.
From shed tears, the soul frozen
Ah if I could be of snow or of wind,
Not a shadow in the shade.

O night of my dear ones,
Mouth without age
Is it indeed true that you
Live on in our breath?

I thought I knew what time the time was
But it has shrivelled
To the gloomy walls of a dying temple
And restores me,
Piteous flicker, poor heart!

Patient eternity,
You who harvest the sons of the sun
Drunk with dreams in the colours of time,
Listen:
Make yourself the naked word
Between the unpitying and us,
Poor soldiers made idle
By waiting for too long.

24 Da cirone

Annuchjatu,
L’esiste hè sponda avvilinata
In cima à u paradisu
Di qualchì pinsà utule.
O s’entre per amore
O si stà fora, pè forza.
Intantu,
Da cirone
In perpetuu,
Ci si cunsuma omu.

24 Like a great candle

On the mountains,
some useful thought
From paradise curses existence.
Love takes us there
Or one lies at the entrance,
Necessarily.
In this perpetual wait
Man is consumed,
like a great candle.